AutoSamolepky.sk
úvod zákazková výroba časté otázky obchodné podmienky kontakt

Osobitné podmienky pre internetový obchod autosamolepky.sk

I. Pôsobnosť podmienok

(1) V zmysle Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov spoločnosť Crystal Group, s. r. o., so sídlom Lánska 932/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 43863761, DIČ: 2022505716, IČ DPH: SK2022505716, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18630/R, vydáva tieto Osobitné podmienky pre internetový obchod autosamolepky.sk (ďalej len „OsP“).

(2) Tieto OsP sa vzťahujú na každú zmluvu o dielo uzatvorenú na diaľku medzi dodávateľom a spotrebiteľom, ktorej predmetom je zhotovenie samolepiek podľa motívu zverejneného v internetovom obchode na adrese https://www.autosamolepky.sk/ alebo ktorej predmetom je zhotovenie samolepiek podľa motívu poskytnutého spotrebiteľom prostredníctvom elektronickej pošty, a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

(3) Tieto OsP sa vzťahujú na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku medzi dodávateľom a spotrebiteľom, ktorej predmetom je dodanie produktov ponúkaných v internetovom obchode na adrese https://www.autosamolepky.sk/ , a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

(4) Vzťahy neupravené týmito OsP sa riadia ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok pre spotrebiteľov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

II. Uzatvorenie zmluvy

(1) Vložením samolepky alebo produktu do elektronického nákupného košíka, následným vyplnením objednávkového formulára a stlačením tlačidla s textom „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ spotrebiteľ dáva dodávateľovi návrh na uzatvorenie zmluvy o dielo alebo návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

(2) Potvrdením návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty dochádza k uzatvoreniu zmluvy o dielo alebo uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

(3) V prípade objednávky, ktorej predmetom sú súčasne samolepky aj produkty, dochádza momentom potvrdenia k uzatvoreniu zmluvy o dielo aj k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, pričom každá táto zmluva je považovaná za samostatnú zmluvu.

(4) Spotrebiteľ označením možnosti „prečítal som si a súhlasím s Osobitnými podmienkami pre internetový obchod autosamolepky.sk“ potvrdzuje, že dodávateľ si splnil informačnú povinnosť pred uzatvorením zmluvy v súlade s § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a spotrebiteľ dáva výslovný súhlas riadiť sa týmito OsP.

(5) Pri komunikácií spotrebiteľa a dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty dochádza k uzatvoreniu zmluvy v momente, kedy súhlasný prejav vôle uzatvoriť zmluvu je dostatočne určitý a zrozumiteľný zo strany dodávateľa aj zo strany spotrebiteľa za predpokladu, že si dodávateľ splnil informačnú povinnosť v súlade s § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

III. Predmet zmluvy o dielo

(1) Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť samolepky podľa požiadaviek spotrebiteľa, ktoré musia byť jednoznačne špecifikované v objednávke odoslanej prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www.autosamolepky.sk/ alebo musia jednoznačne vyplývať z komunikácie spotrebiteľa a dodávateľa prostredníctvom elektronickej pošty.

(2) Špecifikácia požiadaviek na samolepky pozostáva najmä z požiadaviek na:
a) grafický motív samolepky,
b) rozmer samolepky, 
c) farebné prevedenie samolepky,
d) spôsob lepenia samolepky,
e) počet kusov daného prevedenia samolepky.

IV. Predmet kúpnej zmluvy

(1) Dodávateľ sa zaväzuje dodať produkty v množstve, akosti a vyhotovení podľa priania spotrebiteľa, tieto vlastnosti musia byť jednoznačne určené v objednávke odoslanej prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://www.autosamolepky.sk/.

V. Lehota

(1) Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť samolepky a/alebo dodať produkty najneskôr do 30 dní.

(2) Lehota začínam plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola dodávateľovi na účet pripísaná cena za zhotovenie samolepiek a/alebo za dodanie produktov.

VI. Cena a platobné podmienky

(1) Cena za zhotovenie samolepiek je stanovená samostatne pre každú kombináciu grafického motívu, rozmeru a farebného prevedenia. Cena sa zobrazí spotrebiteľovi pri konkrétnom motíve bezprostredne po zvolení konkrétneho rozmeru a konkrétneho farebného prevedenia.

(2) Cena za dodanie produktov je uvedená pri konkrétnom produkte.

(3) Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu v celej výške vrátane nákladov na doručenie ešte pred zhotovením samolepiek alebo pred dodaním produktov a to:
a) bankovým prevodom na základe preddavkovej faktúry, ktorú dodávateľ zašle spotrebiteľovi elektronickou poštou na adresu zadanú v objednávke,
b) okamžitým bankovým prevodom prostredníctvom bezpečného online platobného systému Besteron.

(4) Voľbu spôsobu platby spotrebiteľ uskutoční pred odoslaním objednávky.

VII. Doručenie a dodacie podmienky

(1) Dodávateľ doručí zhotovené samolepky alebo objednané produkty spotrebiteľovi v závislosti od voľby spotrebiteľa prostredníctvom poštovej služby alebo kuriéra na adresu zadanú v objednávke.

(2) Náklady na doručenie samolepiek alebo produktov znáša spotrebiteľ podľa zvoleného spôsobu doručenia nasledovne:
a) pri doručení prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby v kartónovej obálke vo výške 2,40 €, pričom tento spôsob doručenia je možné zvoliť iba v prípade, že predmetom objednávky sú iba samolepky a rozmer žiadnej samolepky nepresahuje šírku 38 cm a výšku 28 cm,
b) pri doručení prostredníctvom poskytovateľa poštovej služby v tubuse alebo v balíku vo výške 3,00 €,
c) pri doručení prostredníctvom kuriéra vo výške 6,00 €.

(3) Voľbu spôsobu doručenia spotrebiteľ uskutoční pred odoslaním objednávky.

(4) V prípade, že dôjde k uzatvoreniu viacerých zmlúv súčasne alebo v časovom úseku kratšom ako 24 hodín, pričom adresa doručenia bude pri týchto zmluvách totožná, dodávateľ podá na prepravu samolepky alebo produkty ako jednu zásielku a bude spotrebiteľovi účtovať náklady na doručenie iba v súvislosti s jednou zmluvou.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemá právo odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je zhotovenie samolepiek, po prevzatí diela, nakoľko dielo sa zhotovuje podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, vyrába sa na mieru alebo je určené osobitne pre jedného spotrebiteľa.

(2) Spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je dodanie produktov, do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

IX. Záverečné ustanovenia

(1) Dodávateľ je oprávnený tieto OsP kedykoľvek doplniť, zmeniť alebo úplne nahradiť novými podmienkami, z dôvodu:
a) zmien právnych predpisov,
b) zmien technických možností dodávateľa,
c) zabezpečenia obozretného podnikania dodávateľa a jeho stability,
d) skvalitnenia zhotovovaných diel,
e) rozšírenia ponuky.

(2) Aktuálne platné OsP sú vždy zverejnené na internetovej adrese https://www.autosamolepky.sk/obchodne-podmienky/ a na internetových stránkach dodávateľa na adrese www.crystalgroup.sk.

(3) Tieto OsP v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce osobitné podmienky pre internetový obchod autosamolepky.sk a ich doplnky či dodatky.

(4) Tieto OsP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 20. 07. 2017.

Na stiahnutie

Váš košík je prázdny

Doručenie

Poštou (v obálke)

  • obj. do 30 € = 2,40 €
  • obj. nad 30 € zdarma

Poštou (v tubuse)

  • obj. do 30 € = 3,00 €
  • obj. nad 30 € zdarma

Kuriérom DHL

  • obj. do 30 € = 6,00 €
  • obj. 30-60 € = 3,00 €
  • obj. nad 60 € zdarma

Platba

Na dobierku samolepky nezasielame! Samolepky vyrábame na základe Vašich individuálnych požiadaviek (farba, rozmer...), preto je nutné zaplatiť vopred.

Novinky

  • 15.08.2017
    Implementovali sme nový spôsob platby - odteraz môžete Vaše samolepky uhradiť v reálnom čase vďaka platobnej bráne Besteron, nemusíte teda bežať do banky či zdržiavať sa zadávaním platobných údajov vo Vašom internet bankingu...